Müşteri Aydınlatma Metni

KVKK KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

A.Z.M. HARİTA JEOLOJİ İNŞAAT TURİZM MEDİKAL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; iş ilişkisi kapsamında hizmet verdiği sözleşmeli müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir” şeklinde tanımlanmıştır. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşterilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ Veri Sorumlusu Şirket Unvanı : A.Z.M. HARİTA JEOLOJİ İNŞAAT TURİZM MEDİKAL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Telefon Numarası : (0312) 284 80 30 E-Posta : info@azmharita.com Adres : Balgat Mah. 1410. Cad. No:10/1  Çankaya/ANKARA KEP Adresi : azmharita@hs01.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI :Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, fotoğraf), ve İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, eposta adresi, KEP adresi) ; Hukuksal dokümanlar, İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Müşteri ilişkilerini yönetmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak. Yasal raporlamalar yapmak, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek amaçlarıyla, Finansal bilgileriniz (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no ve fatura) ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması ve bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurmak amaçlarıyla işlemekte ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI: Şirket, Kanunun 5. Maddesinde, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, ,her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, kargo şirketlerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu kuruluşları ve bankalara, çalışma mevzuatımız kapsamında ilgililere aktarabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kanunun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veri ve fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar yoluyla edinilen bilgileriniz, şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız yoluyla elde edilen bilgileriniz KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden en az birine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. HAKLARINIZ Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Şirkete ’e başvurarak; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini; talep etme hakkınız vardır. Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu adresimize getirerek Balgat Mah. 1410. Cad. No:10/1  Çankaya/ANKARA Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya azmharita@hs01.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.